Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Barrier

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Barrier là loại sơn 2 thành phần giàu kẽm gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn có hàm lượng kẽm rất cao và phần trăm thể tích chất rắn cao. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt thép carbon, sửa chữa màng sơn kẽm vô cơ và khu vực tôn tráng kẽm bị hư hại. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt xuống tới 0°C.